Česko-moldavská komora

Vstupní informace


Česko-moldavská komora je zřízena v souladu se zákonem č. 42/1980 Sb. § 49 o hospodářských stycích se zahraničím.

Sdružuje české a moldavské obchodní společnosti, případně jiné právnické a fyzické osoby za účelem vzájemné spolupráce a prohlubování společenských, kulturních a hospodářských kontaktů mezi oběma zeměmi. Bližší informace a doplňující materiály obdrží zájemci o členství v sídle Česko-moldavské komory.

Ekonomická charakteristika země


Moldavsko je dynamicky se rozvíjející země zaznamenávající výrazný růst HDP. Na tomto vývoji se podílí především zemědělský sektor a průmysl. Moldavská centrální banka drží jednocifernou inflaci 5,6 %. Podíl na pozitivním makroekonomickém vývoji má i tempo obchodně-ekonomické výměny, export je na přibližně dvojnásobné úrovni než dovoz.

Pozitivním faktorem pro moldavské hospodářství, i z hlediska přílivu investic a kultivace podnikatelského prostředí, je předběžná implementace AA/DCFTA mezi EU a MD od 1.9.2014.

Důležitým determinantem vývoje hospodářství Moldavska bude vývoj vztahů s Ruskem, zvláště s ohledem na obchodní omezení a současnou ukrajinskou situaci.

Obchodní spolupráce s ČR


Pro obchod mezi oběma zeměmi platí dohody o zamezení dvojího zdanění a podpoře a ochraně investic z roku 1999, protokoly k těmto dohodám z let 2004, 2011 a dohoda v oblasti rozvojové spolupráce z roku 2012.

K hlavním položkám českého vývozu patří automobily, zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly, telefonní přístroje pro celulární sítě. Hlavní položky českého dovozu tvoří nábytek, alkoholické nápoje (většinou víno), pláty, desky, fólie z plastů.

Hlavními oblastmi, v nichž se ČR snaží prosadit na moldavském trhu jsou městská doprava (trolejbusy, autobusy) a další městské služby, osobní automobily, energetika, elektrotechnické a další spotřební zboží, chemické výrobky (především plasty), reaktory, kotle, mechanické přístroje a nástroje, textilní výrobky, potraviny (hlavně cukr a cukrářské výrobky, ale paradoxně i třeba džemy), dětská výživa, paštiky apod., zdravotnická technika, léčiva.

Investiční klima


Regulační rámec pro investiční klima je dán zákonem „O investování a podnikatelských aktivitách”, který vstoupil v platnost 23. 4. 2004 (Official Journal of RM, nr. 64–66 / 23. 4. 2004). Zákon založil řadu důležitých ustanovení a principů, jako např. svobodu investování (investice lze alokovat územně kdekoliv a v kterémkoliv sektoru ekonomiky „v souladu s platnou legislativou” a pokud nenarušují životní prostředí, neodporují veřejnému pořádku a další, v zásadě mezinárodně uznávaná omezení).

Moldavská republika se v dvoustranných dohodách o vzájemné ochraně a podpoře investic (má uzavřeno celkem 36 dohod) zavazuje garantovat zahraničním investorům úplnou bezpečnost jejich investice, včetně transferu zisku, zajištění proti znárodnění. Mezinárodní smlouva má platnost nad domácí legislativou.

Dalším principem zákona je transparentnost, chápaná jako povinnost státních orgánů vést konzultace s podnikatelským sektorem před jakýmikoliv změnami investiční politiky. Od zahraničních investorů se očekává dodržování závazků, které pro ně vyplývají z mezinárodních smluv i z podnikatelských kodexů.

Podnikům se zahraniční majetkovou účastí je nabízena řada investičních pobídek. Další zvýhodnění jsou poskytována společnostem, která se rozhodnou působit v některé z volných ekonomických nebo průmyslových zón.